תנאי שימוש:

1. קבלת תנאי השימוש באתר אינטרנט זה

1.1 עליכם לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר האינטרנט של MedOne .אי.סי.-1 (להלן "תנאים", "הסכם" או "תנאי ההסכם").
MedOne .אי.סי-1 (1999) בע"מ (MedOne IC-1) (להלן "MedOne") מעמידה אתר אינטרנט זה לשימושך ולשימוש עובדיך, שליחיך וקבלניך וכן לשימוש כל אדם או גוף אחר שבשמו אתה מקבל (להלן ביחד – "אתם") את תנאי ההסכם, בהתאם להוראותיו. הסכם זה יכנס לתוקף בין MedOne לביניכם, ואתם מקבלים עליכם תנאים אלה, על ידי: (א) שימוש באתר זה בכל דרך; ו\או (ב) אישור הסכמתכם לתנאים אלה. אם אינכם מסכימים לכל תנאי ההסכם, נא הימנעו משימוש באתר זה.

1.2 אתר אינטרנט זה (ה"אתר") כולל, ללא הגבלה: (א) מידע כגון מידע טכני, חוזי, מידע על מוצרים, שירותים, תכניות, תמחור, שיווק ומידע אחר בעל ערך ("מידע"); ו- (ב) תכנים כגון נתונים, טקסט, תוכנות , מוזיקה, קול, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות או חומרים אחרים ("תוכן"). MedOne מפעילה את האתר ומפקחת עליו. אם שימושכם באתר נעשה בשם מעסיקכם, הנכם יוצרים מצג ומתחייבים שבסמכותכם לקבל תנאים אלה בשם מעסיקכם, ושמעסיקכם מסכים לשפות אתכם ואת MedOne על הפרת תנאים אלה.

2. התחייבויותיכם והתנהגותכם

2.1 בתמורה לשימוש באתר, הנכם מסכימים: (א) למסור מידע מדויק, עדכני ושלם אודותיכם במידה ותשתמשו בטופס הרישום שבאתר ("נתוני הרישום"); (ב) לשמור על אבטחת הססמה והזיהוי שלכם; (ג) לקבל את כל הסיכונים הנובעים מגישה לא מורשית למידע ולנתוני הרישום. האחריות להגנה נאותה, לגיבוי נתונים ו\או לציוד המשמש בקשר לאתר חלה עליכם בלבד.

2.2 האחריות המוחלטת לכל תוכן שתעלו, תפרסמו או תשדרו באופן אחר באמצעות האתר תחול עליכם. אתם מסכימים לא להעלות, לפרסם או לשדר באופן אחר באמצעות האתר: (א) תוכן לא מדויק, מזיק, או תוכן שהוא בגדר תועבה, פורנוגרפיה, השמצה, או חומר גזעני, אלים, מעליב, מטריד או תוכן שעלול לקומם את MedOne או משתמשים אחרים באתר; (ב) תוכן הכולל גילוי בלתי מורשה של מידע אישי; (ג) תוכן שפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של כל אדם או גוף; או (ד) תוכן שמכיל וירוסים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרים שתוכננו כדי להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת. MedOne שומרת על הזכות לערוך או להסיר תוכן המפר תנאים אלה או המכיל פרסומות מסחריות של צדדים שלישיים.

2.3 הנכם מסכימים לא להשתמש באתר כדי: (א) להפיץ דואר זבל (SPAM), דואר מסחרי (BULK) או תקשורת בלתי-מוזמנת; (ב) להתחזות לMedOne או לאחר או להתחפש (spoof) ל -MedOne או לאחר; (ג) לזייף כותרות או להערים באמצעות מזהים (כולל כתובות URL) כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים; (ד) להציג באופן מטעה את קשריכם עם אדם או גוף; (ה) לשבש את הזרימה הרגילה של הדו-שיח ברשת או להשפיע לרעה בדרך כלשהי על יכולתם של משתמשים אחרים להשתמש באתר; (ו) לעסוק בפעילות שתפר יחסי אמון, חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי, או כל תקנה בעלת תוקף של חוק, לרבות מבלי להגביל, ניסיון לפגוע באבטחה של כל חשבון או אתר ברשת, להפעיל הגרלות או הימורים בלתי חוקיים, לעקוב או לאיים בפגיעה; או (ז) לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים אלא אם משתמשים אלה נתנו לכם רשות ספציפית לעשות כן.

3. סודיות המידע של MedOne

3.1 באמצעות האתר אפשר שתשיגו גישה למידע סודי מסוים של MedOne וספקיה, כולל מבלי להגביל, למידע טכני, חוזי, מידע על מוצרים, תוכניות, תמחור, שיווק ומידע רב ערך אחר שאפשר לעמוד על אופיו הסודי באופן סביר ("מידע סודי"). עליכם לשמור על חשאיותו המוחלטת של המידע הסודי. המידע הסודי יישאר קניינם של MedOne וספקיה.

3.2 התחייבותכם בנוגע למידע הסודי תפקע חמש (5) שנים מיום חשיפתו. עם סיום הסכם זה או על פי בקשתה הכתובה של MedOne, עליכם להפסיק להשתמש במידע הסודי ולהחזירו או להשמידו.

4. תוכן שנמסר ל MedOne

4.1 MedOne אינה תובעת בעלות בתוכן שתפרסמו באתר ולא תחול עליה חובה מכל סוג כלפי תוכן זה. אם לא נקבע אחרת בהסכם זה או במדיניות הפרטיות של MedOne, כל תוכן שתמסרו בקשר לאתר זה ייחשב כתוכן שנמסר ללא טענה לסודיות. MedOne תהיה חופשית להשתמש בתוכן זה או להפיצו ללא הגבלה לכל מטרה, ואתם מעניקים בזאת ל-MedOne ולכל המשתמשים האחרים באתר, רישיון בלתי חוזר, כלל עולמי, ללא תמלוגים ולא בלעדי, להשתמש, לשעתק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להתאים, לחזור ולמכור ולפרסם תוכן זה (כולל גם באופן סיפרתי). אתם יוצרים מצג ומתחייבים שיש לכם רשות מתאימה עולמית לעבד ולהעביר את המידע שמסרתם באתר בכל רחבי העולם, MedOne, לחברות המסונפות אליה, ולספקים שהם צדדים שלישיים.
4.2 MedOne אינה מנהלת מעקב סדיר אחר התוכן, אולם MedOne והממונים מטעמה שומרים על זכותם לפקח, להגביל גישה, לערוך או להסיר כל תוכן שנגיש באמצעות האתר.

5. שיפוי

אתם מסכימים לשפות את MedOne ולמנוע כל נזק מ MedOne, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה, ומרשיה, ספקיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, מפני כל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחה סביר לעורכי דין, שתעשה על ידי כל צד שלישי בשל או כתוצאה מהתוכן שלכם, משימושכם או מהקשר שלכם לאתר (לרבות כל שימוש בשם מעסיקכם), מהפרתכם את תנאי ההסכם, או כתוצאה מהפרתכם כל זכות של אדם או גוף אחר.

6. הודעות; שינוי שירותים והפסקתם; תיקון תנאי ההסכם

MedOne תהיה רשאית להעביר אליכם הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל, או פרסום הודעות או קישורים להודעות באתר. MedOne שומרת על זכותה לשנות, להשהות או להפסיק את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת, ו\או את שימושכם בשירותים או את גישתכם לשירותים, לאחר מתן הודעה ואף מבלי לתת הודעה. כמו כן MedOne תהיה רשאית למחוק או לחסום את הגישה או השימוש במידע ובקבצים הקשורים. MedOne לא תישא באחריות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השהיה או הפסקה של השירותים, או התכנים או אבדן של מידע קשור. MedOne תהיה רשאית לתקן את תנאי הסכם זה בכל עת על ידי פרסום התנאים המתוקנים באתר זה.

7. פרסומות וקידום מכירות

MedOne מציגה באתר פרסומות וחומר הקשור לקידום מכירות של צדדים שלישיים. התכתבויותיכם, קשריכם המסחריים או השתתפותכם בקידום מכירות של מפרסמים לבד מ MedOne המציגים באתר או באמצעותו, לרבות תשלום ואספקה של טובין או שירותים בקשר לכך, וכל ההוראות והתנאים האחרים, ההתחייבויות או המצגים הקשורים בעסקות אלה, יהיו תקפים אך ורק במסגרת מערכת היחסים שביניכם ובין המפרסמים האמורים. לא תחול על MedOne כל אחריות או חבות לכל הפסד או נזק מכל סוג שיגרמו כתוצאה מעסקאות אלה או כתוצאה מהשתתפותם של מפרסמים אחרים לבד מ MedOne באתר.

8. תוכן שמסופק באמצעות קישורים

8.1 תוכלו למצוא באתר קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים אחרים. אתם מאשרים ומסכימים ש MedOne אינה אחראית לזמינות אתרים או משאבים חיצוניים, ו MedOne לא אישרה ולכן אינה אחראית ולא תישא בכל חבות בשל כל תוכן, פרסומת, מוצרים או חומרים אחרים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים באמצעותם. MedOne אינה אחראית ולא תישא בחבות, ישירה או עקיפה, לכל נזק או הפסד שיגרמו בפועל או שיטען שנגרמו כתוצאה או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים הזמינים בכל אתר או משאב כאמור, או באמצעותם.
8.2 תוכן של ספק תוכן כלשהו המופיע באתר של MedOne הנו קניינה הרוחני של אותו ספק אלא אם כן נאמר אחרת בכתב במפורש. כל העתקה, פרסום מחדש או הפצה מחדש של התכנים של אותם ספקים במידה וקיימים, לרבות באמצעות המרה (CACHING), מסגור (FRAMING) או אמצעים דומים אחרים, אסורים במפורש ללא קבלת הסכמה מוקדמת בכתב מהספק. ספקי התוכן לא ישאו באחריות לשגיאות בתוכן או לעיכובים, או לכל פעולה שתתבצע בהסתמך על מידע זה.

9. זכויות קניין רוחני

9.1 אתם מסכימים שללא אישור מפורש של MedOne או של ספקי תוכן לא תשעתקו, תשנו, תשכירו, תחכירו, תשאילו, תמכרו, תפיצו, תשקפו, תמסגרו, תפרסמו מחדש, תורידו, תשדרו או תצרו עבודות נגזרות מתוכן של אחרים, בחלקו או בשלמותו, בשום צורה ואופן. אין לשנות, להדר מחדש או לעשות פעולות של הנדסה חוזרת בכל תוכנה ש MedOne תחשוף בפניכם, ואין להסיר או לשנות הודעות זכויות יוצרים, הודעות על סימני מסחר או הודעות בעלות אחרות.
9.2 "סימני המסחר של MedOne" פירושם כל השמות, הסימנים, המותגים, הסמלים, המדגמים, הלבוש מסחרי, הססמאות, וסימני ההיכר האחרים המשמשים את MedOne בקשר למוצריה ושירותיה. אינכם רשאים להסיר או לשנות את סימני המסחר של MedOne או לסמן את מוצריכם ואת החומרים שלכם בסימני המסחר של MedOne, ללא רשות מוקדמת בכתבMedOne. אתם מאשרים בזאת את זכויותיה של MedOne בסימני המסחר שלה ומסכימים שכל שימוש מצדכם בסימני המסחר של MedOne יפעל לטובתה הבלעדית של MedOne. אתם מסכימים לא לשבץ סימני מסחר של MedOne לתוך סימני המסחר, סימני השירות, שמות החברה, כתובות האינטרנט, או בכל ציון דומה אחר שנועד לשימוש או קשור למוצרים, לשירותים או לטכנולוגיות המחשב או האינטרנט שלכם.
9.3 למעט אם נקבע במפורש אחרת, תנאיו של הסכם זה לא יתפרשו כמעניקים כל רישיון בזכויות קניין רוחני, בין אם בהשתק, במשתמע או באופן אחר. הסכם זה מעניק רשות להציג, להעתיק, להפיץ ולהוריד תוכן השייך ל MedOne מאתר זה בתנאי ש: (א) הודעת זכויות היוצרים הקשורה לתוכן תושאר במקומה ותוסף לתוכן הודעת הרשאה (למשל "השימוש נעשה ברשות"); (ב) השימוש בתוכן יהיה לצרכים אישיים ולא-מסחריים בלבד; (ג) התוכן לא יועתק ולא יוצג במחשב המחובר לרשת מחשבים ולא יפורסם בכל אמצעי מלבד כפי שיורשה במפורש בהרשאה תקפה או רישיון המכסים חומרים אלה; ו- (ד) לא ייעשה כל שינוי בתוכן. הרשאה זו תפקע באופן אוטומטי ללא הודעה אם תפרו כל תנאי מהתנאים וההוראות בהסכם זה. עם פקיעת ההרשאה עליכם להשמיד מיד כל תוכן שהורד ו\או הודפס.

10. כתב ויתור ואחריות

10.1 שימושכם באתר הוא על סיכונכם הבלעדי אלא אם נאמר במפורש אחרת. האתר, לרבות המידע, השירותים והתוכן (כמוגדר בסעיף 1.2) עומד לשימושכם "כפי שהוא" "לפי זמינותו" ו"עם כל השגיאות". MedOne מנערת חוצנה מכל תנאי, מצג וערבות, במפורש או במשתמע, מכל סוג, לרבות כל ערבות או תנאי במשתמע לסחורת, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. MedOne אינה יוצרת מצג, ערבות, תנאי או אחריות בדבר השימושיות, האיכות, ההתאמה, האמת, הדיוק או השלמות של האתר.
10.2 MedOne אינה יוצרת כל מצג או ערבות ש: (א) האתר יפעל ללא הפסקה, יהיה זמין במועד, מאובטח או נקי משגיאות; (ב) התוצאות שאפשר להשיג מהשימוש באתר תהינה מדויקות או אמינות; (ג) האיכות של כל מוצר, שירות, תוכן, מידע, או חומר אחר שיירכש או יושג באמצעות האתר, תתאים לציפיותיכם או דרישותיכם; או (ד) כל שגיאה באתר תתוקן.
10.3 אתם נוטלים על עצמכם את כל הסיכונים לכל נזק למערכת המחשב שלכם או לאבדן נתונים כתוצאה מהשגת תוכן מהאתר, כולל כל נזק הנובע מוירוסי מחשב.

11. הגבלת אחריות

11.1 במידה המרבית המותרת על פי דין, MedOne לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים, אגביים או תוצאתיים או לדמי נזק עונשים, מיוחדים או לדוגמה (לרבות, מבלי להגביל, אבדן עסקים, הכנסות, רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים, הזמנות המשודרות באופן אלקטרוני או יתרונות כלכליים אחרים) הנובעים מהאתר, או בקשר אליו, אפילו אם יידעו את MedOne מראש, ואפילו אם MedOne הייתה יכולה לצפות בסבירות מראש את אפשרותם של נזקים אלה, ללא קשר לאופן גרימתם, בין כתוצאה מהפרת חוזה או בנזיקין (לרבות רשלנות), לרבות מבלי להגביל, נזקים כתוצאה מ: (א) שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר; (ב) עלות הרכישה של טובין ושירותים חלופיים שתיגרם כתוצאה מרכישה או השגה של טובין, נתונים, מידע או שירותים, או כתוצאה מהודעות שיתקבלו או עסקאות שיקשרו, באתר או באמצעותו; (ג) דברים או התנהגות של כל צד שלישי באתר, לרבות מבלי להגביל, גישה לא מורשית או שינוי של שידורים או נתונים, התנהגות זדונית או פלילית, או עסקאות במרמה או בהונאה; או (ד) תוכן או מידע שבאפשרותכם להוריד, לעשות בהם שימוש, לשנותם או להפיצם.
11.2 במידה שאזור סמכות שיפוט נתון אוסר להגביל אחריות לנזקים ישירים, עקיפים, אגביים או תוצאתיים, לא יחולו חלקים מההגבלות או החריגים לאחריות שנקבעו לעיל.

12. תנאים כלליים

12.1 הסכם זה הוא כל ההסכם ביניכם ל MedOne בנושא זה, והוא מבטל וגובר על כל גרסה קודמת של הסכם זה. שום שינוי בהסכם לא יחייב אם לא יערך בכתב וייחתם על ידי נציג מוסמך של MedOne. אסור לכם למחות או להעביר את ההסכם או כל זכות המוענקת במסגרתו. יתכן שתוכפפו להוראות ותנאים נוספים כאשר תשתמשו במוצרים או שירותים של MedOne או של צדדים שלישיים.
12.2 אתם מסכימים שכל הפרה מהותית של סעיפי הסכם זה תגרום ל MedOne נזק שאינו ניתן לתיקון מספיק בפיצוי כספי, ולכן בנוסף לזכויות ולתרופות העומדות לזכות MedOne על פי דין, MedOne תהיה רשאית לסעד מן היושר, לרבות צו מניעה מקדמי וקבוע, במקרה של הפרה כאמור. אתם מוותרים על כל דרישה להפקדת ערבות או בטוחות אחרות במקרה ש MedOne תבקש צו מניעה כאמור.
12.3 זכויות וחובות בהסכם זה שלפי טבען אמורות לשרוד לאחר סיום ההסכם, תמשכנה לעמוד במלוא תוקפן גם לאחר סיום ההסכם או פקיעתו.
12.4 באתר זה עשויים להופיע דברים והצהרות צופי פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה להתדיינות פרטית בענייני ניירות ערך משנת 1995. דברים והצהרות צופי פני עתיד אלה עשויים להתייחס לציפיות והזדמנויות בשוק, תחזיות כספיות, תחזיות בנוגע למחקר ופיתוח ולאסטרטגיות, הצהרות על תכניותיה העתידיות של MedOne, גידול נפח השוק, פיתוח מוצרים ושירותים והחדרתם לשוק, וכן בדבר הערכתנו הרציפה את מידת התחרותיות של המוצרים והשירותים שאנו מציעים. דברים והצהרות צופי פני עתיד אלה הנם בגדר תחזית בלבד, הכרוכה בסיכונים וחוסר ודאות. התוצאות בפועל עלולות לסטות באופן מהותי מהתוצאות הנזכרות בדברים צופי פני העתיד. גורמים שעשויים לגרום להבדלים כאלה כוללים סיכונים הקשורים לשינויים לרעה בתנאים הכלכליים הכלליים, חוסר הצלחה להפחית עלויות, חוסר הצלחה לממש תחזיות של התקדמות טכנולוגית, אי-עמידה בלוחות זמנים לפיתוח מוצרים, ייצור מוצרים ושירותים חדשים וחדירתם לשוק, ומידת יכולתה של MedOne להתחרות בשוק תחרותי ומשתנה במהירות.
12.5 ויתור מפורש או מחדל לממש בזריזות כל זכות הנכללת בתנאי הסכם זה, לא יצרו ויתור מתמשך או ציפייה לאי-אכיפה. אם יקבע שתנאי מתנאי הסכם זה אינו תקף מכוח חוק או תקנה של כל ממשלה, או אם בורר או בית משפט יפסקו כך, מסכימים הצדדים להחליף הוראה זו בהוראה חדשה שתגשים את המטרה העסקית המקורית ושאר תנאי ההסכם יישארו במלוא כוחם ותוקפם.